Organizacja przedszkola

    Przedszkole nr 4 "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu funkcjonuje jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sieradz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
    Przedszkole nr 4  "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu jest placówką 5 – oddziałową na 120 miejsc według orzeczenia organizacyjnego, czynną 10 godzin dziennie w godzinach 6.30 – 16.30, z czego: 
- pięć oddziałów w godzinach 6.30 – 16.30 dla dzieci 3 – 4 – 5 – 6 letnich.

Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej z organem prowadzącym. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Szczegółową organizację wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki, zatwierdzony przez organ prowadzący.