Grupy

Gr I - Krasnale

Gr II - Biedronki

Gr III - Słoneczka

Gr IV - Stokrotki

Gr V - Pszczółki

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 proszę o wkładanie wniosków do skrzynki na korespondencję umieszczoną przy domofonach wraz z obowiązującą dokumentacją (w kopercie lub w „koszulce”). Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, w razie pytań proszę o kontakt pod  nr tel. 43 677 72 42.

Wszelkie niezbędne informacje związane z zasadami rekrutacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkolenr4.pl w zakładce Rekrutacja wraz z linkiem do rejestracji https://sieradz.eu/rekrutacja-20212022

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 

Szanowni Rodzice! 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz 
na rok szkolny 2021/22

Adres stony internetowej, pod którym  umieszczone są informacje: 

https://sieradz.eu/rekrutacja-2021022
 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.  

W związku z istniejącym stanem epidemii podaję możliwe formy potwierdzania woli rodziców/opiekunów prawnych przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych poprzez:

 • przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli podpisanego  oryginalnie przez osoby uprawnione na adres placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia;
 • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem wrzutni umieszczonej przy wejściu do placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości wydrukowania formularza potwierdzenia woli istnieje możliwość jego pobrania i wypełnienia w siedzibie placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/22.

Przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne

- 26.02.2021 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 23.03.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. (do godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.08.2021 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony
 

Kalendarz uroczystości, wycieczek i innych zaplanowanych atrakcji  na rok 2020/2021

 

WRZESIEŃ 2020

20.09.2019 -  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
28.09.2020-02.10.2020  - audycja muzyczna online pt. "Radosne powitanie"
30.09.2020 - "Wodne warsztaty terenowe" - warsztaty ekologiczne dla 5i6-latków
30.09.2020 - Dzień Ochrony Przyrody

PAŹDZIERNIK 2020

26.10.2020-30.10.2020  - audycja muzyczna online pt. "Bum bum"

LISTOPAD 2020

10.11.2020 - uroczyste obchody Święta Niepodległości
13.11.2020 - przedstawienie teatralne Teatru Lalek Bajka pt. "Wielkie sprawy małej żaby"

19.11.2020 - "Życie w wodzie i nad wodą" - warsztaty ekologiczne
23.11.2020-27.11.2020 - audycja muzyczna online pt. "Nie taki diabeł straszny"
25.11.2020 - Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ 2020

02.12.2020 - "Niebieska planeta" - warsztaty ekologiczne dla 5i6-latków
14.12.2020-18.12.2020 - audycja muzyczna online pt. "Jak to jest gdzie indziej?"
12.2020 - "Skąd się bierze woda w kranie?" - zajęcia ekologiczne dla 5i6-latków

STYCZEŃ 2021

25.01.2021-29.01.2021 - audycja muzyczna online pt. "Karnawał, karnawał"
01.2021 - przedszkolny konkurs wiedzy pt. "Woda znana i nieznana"

Luty 2021

22.02.2021-26.02.2021 - audycja muzyczna online pt. "A co to?"
02.2021 - bal karnawałowy
02.2021 - "Eksperymenty z wodą" - warsztaty ekologiczne
02.2021 - między przedszkolny konkurs recytatorski dla 5i6-latków pt.  "Wodne wiersze"

MARZEC 2021

22.03.2021-26.03.2021 - audycja muzyczna online pt. "Czy wy wiecie czy nie wiecie?"
22.03.2021 - uroczyste obchody Światowego Dnia Wody


KWIECIEŃ 2021

26.04.2021-30.04.2021 - audycja muzyczna online pt. "Dylu, dylu..."
22.04.2021 - uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
04.2021 - zajęcia z edukacji ekologicznej dla 6-latków w WFOŚIGW w Łodzi 
04.2021 - plastyczny konkurs rodzinny pt. Oszczędzaj wodę!"

MAJ 2021

24.05.2021-28.05.2021 - audycja muzyczna online pt. "Wiosenny wieje wiatr"
05.2021 -  terenowe warsztaty ekologiczne w Lesie Łagiewnickim 

CZERWIEC 2021

08.09.2021 - Światowy Dzień Oceanów
09.06.2021 - przedstawienie teatralne Teatru Katarynka pt. "Morskie opowieści"
09.06.2021 - festyn rodzinny
14.06.2021-18.06.2021 - audycja muzyczna online pt. "Podróż w nieznane" 
06.2020 - wycieczka do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE CHORYM

OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 4 „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE” 
W SIERADZU

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  ( Dz. U. z 2004 r.nr 256, poz. 2572, z póz. zm. ),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
 • Statut przedszkola.

 

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 4. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
 6. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. Dotyczy to również leków „lokomocyjnych” podawanych w dniu wycieczki autokarowej dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem.
 7.  Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby  lokomocyjnej rodzice (opiekunowie prawni) składają zgłoszenie pisemne (zał. 2).
 8. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 9. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia pisemnego wyrażają zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.
 12. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
 13.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka..
 14. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu ( zał.1 ).
 15. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:
 • zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania
 • wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę ( zał.3 ),
 • powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych),
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące w grupie do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.4).
 1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 3. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka, dyrektora przedszkola oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.
 4. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na upoważnieniu.
 6. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych.
 7. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

 Postanowienia końcowe:

 1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę www przedszkola, a rada rodziców na pierwszym zebraniu. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu. Jest także dostępna w hoolu placówki.
 3. Procedura obowiązuje od 26 września 2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą lokomocyjną. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 3– Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 4– Rejestr podawanych leków. Do pobrania

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Nr 4  "Słonecznym przedszkolu"  w Sieradzu mamy 5 grup:

1. Myszki
2. Stokrotki
3. Pszczółki
4. Krasnale
5. Biedronki