Grupy

Gr I - Krasnale

Gr II - Biedronki

Gr III - Słoneczka

Gr IV - Stokrotki

Gr V - Pszczółki

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 

Szanowni Rodzice! 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz 
na rok szkolny 2020/21

Adres stony internetowej, pod którym  umieszczone są informacje: 

https://sieradz.eu/rekrutacja-20202021
 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/21.

Przedszkola

1)    wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji składa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe odbywa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 24 sierpnia 2020 r.

3)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 sierpnia 2020 r.


4)    potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.

5)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2020 r. godz. 12.00;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2020 r. godz. 12.00.

 

Szkoły podstawowe

1)    wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji składa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 21 sierpnia 2020 r.

2)    weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. I 50 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe odbywa się:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym do dnia 24 sierpnia 2020 r.

3)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 marca 2019 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 sierpnia 2020 r.

4)    potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r.;
b)    w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.

5)    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a)    w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2020 r. godz. 12.00;
b)    w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2020 r. godz. 12.00.

 

Załączniki 

 

 

 

 

Kalendarz uroczystości, wycieczek i innych zaplanowanych atrakcji  na rok 2019 - 2020

 

WRZESIEŃ 2019

20.09.2019 -    Audycja muzyczna pt. "Zaczarowany klucz"
20.09.2019 -  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
30.09.2019 - ścieżka edukacyjna w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu - 4-latki

PAŹDZIERNIK 2019

01.10.2019 - ścieżka edukacyjna w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu - 5 i 6-latki
06.10.2019 - Audycja muzyczna pt. "Dawno, dawno temu"
31.10.2019 - "Cenne rady" spektakl teatru Bajka

LISTOPAD 2019

08.11.2019 - Audycja muzyczna pt. "Co to za taniec?"
12.11.20219 - PGE "Giganty mocy" - wycieczka edukacyjna dla 5 i 6-latków

14.11.2019 - "Kruszynka" spektakl teatru Pinokio
25.11.2019 - Dzień Pluszowego Misia
29.11.2019 - Audycja muzyczna pt. "Skąd to znamy?"

GRUDZIEŃ 2019

STYCZEŃ 2020

10.01.2020 - Audycja muzyczna pt. "Karnawałowe szaleństwo"

Luty 2020

14.02.2020 - Audycja muzyczna pt. "Znacie to? Posłuchajcie!"
 - Bal karnawałowy

MARZEC 2020

06.03.2020 - Audycja muzyczna pt. "Spotkanie z ..."

KWIECIEŃ 2020

17.04.2020 - Audycja muzyczna pt. "Nutka dla skrzata"

MAJ 2020

08.05.2020 - wycieczka do Łódzkiego Ogrodu Botanicznego i Palmiarni
15.05.2020 - Audycja muzyczna pt. "Majowy zawrót głowy"
28.05.2020 -  wycieczka do "Doliny Skrzatów" Florentynów  

CZERWIEC 2020

05.06.2020 - Audycja muzyczna pt. "Jedziemy na wakacje"
09.06.2020 - wycieczka do Parku edukacyjnego "Mikrokosmos" w Ujeździe 
06.2020 - Festyn Rodzinny

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE CHORYM

OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 4 „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE” 
W SIERADZU

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  ( Dz. U. z 2004 r.nr 256, poz. 2572, z póz. zm. ),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
 • Statut przedszkola.

 

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 4. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
 6. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. Dotyczy to również leków „lokomocyjnych” podawanych w dniu wycieczki autokarowej dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem.
 7.  Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby  lokomocyjnej rodzice (opiekunowie prawni) składają zgłoszenie pisemne (zał. 2).
 8. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 9. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia pisemnego wyrażają zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.
 12. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
 13.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka..
 14. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu ( zał.1 ).
 15. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:
 • zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania
 • wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę ( zał.3 ),
 • powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych),
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące w grupie do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.4).
 1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 3. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka, dyrektora przedszkola oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.
 4. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na upoważnieniu.
 6. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych.
 7. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

 Postanowienia końcowe:

 1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę www przedszkola, a rada rodziców na pierwszym zebraniu. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu. Jest także dostępna w hoolu placówki.
 3. Procedura obowiązuje od 26 września 2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą lokomocyjną. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 3– Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą. Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 4– Rejestr podawanych leków. Do pobrania

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Nr 4  "Słonecznym przedszkolu"  w Sieradzu mamy 5 grup:

1. Myszki
2. Stokrotki
3. Pszczółki
4. Krasnale
5. Biedronki