1. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH

1. Pracowników informuje się o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w tym ze Zbiorem zasad właściwego postępowania  pracowników w związku
z zagrożeniem SARS-CoV-2

2. Zbiór zasad właściwego postępowania pracowników w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 zawiera przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Witaj się bezdotykowo, zachowując bezpieczną odległość (min. 1,5 m);
 2. W pracy używaj rękawic ochronnych (jednorazowych, lateksowych itp.), zdejmując je, nie dotykaj dłonią zewnętrznej ich części, stosuj przydzielone środki ochrony osobistej,
 3. Często i dokładnie myj ręce. Rób to zgodnie z instrukcją mycia rąk, używając mydła
  i wody, przez czas ok. 30 sekund, a następnie zdezynfekuj dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Stosuj płyny i żele do dezynfekcji dłoni.
 5. Nie dotykaj twarzy, ust i nosa rękoma, jeśli wcześniej ich nie umyłeś. Dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich, które mogą być skażone wirusem, a jeśli zanieczyszczonymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możesz przenieść wirusa na siebie.
 6. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Gdy kichasz lub kaszlesz zakrywaj usta lub nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą natychmiast wyrzuć do zamkniętego kosza.
 7. Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy.
 8. Należy bezwzględnie stosować wzmożone procedury sanitarno – higieniczne.

 

5.  POSTĘPOWANIE

 1.  ZASADY OGÓLNE

1. Nauczyciele oraz pozostały personel zapewnia uczniom/podopiecznym odpowiednie warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne. W związku z powyższym wprowadza się:

 1. określone zasady organizacji pracy,
 2. dodatkowe środki dezynfekcji tj. udostępnia się dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach głównych oraz w wyznaczonych punktach szkoły/ placówki w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz maty dezynfekujące spodnią część obuwia,
 3. w widocznym miejscu wywieszone zostają instrukcje: mycia rąk, zwłaszcza w
  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk,
 4. środki ochrony osobistej (maseczki) szkoła zapewnia wyłącznie pracownikom.

 

2. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami podopiecznego tj.

wykorzystuje się techniki komunikacji na odległość, głównie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną

(e-mail).

 

      5.2  ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu

1. Do Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu może uczęszczać wyłącznie podopieczny zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.

2. Podopieczni mogą być przyprowadzani do przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz podopieczni przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka.

4. Przy wejściu głównym przedszkola umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

5. Przed wejściem do budynku przedszkola oraz przy wejściu do przedszkola umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk oraz informacja o sposobie użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do przedszkola.

6. Wszystkie osoby wchodzące do przedszkola mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub obowiązek założenia rękawiczek ochronnych oraz zakrycia usta i nos, a także obowiązek nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci do przedszkola mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Ogranicza się przebywanie w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu osób trzecich       z zewnątrz do niezbędnego minimum (przy wejściu do przedszkola w sytuacji wyjątkowej obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

9. Wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrywani są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

10. Przy każdym wejściu do przedszkola oraz w każdej sali grupy, na korytarzach, toaletach znajdują się zestawy składające się z środka do odkażania dłoni, maseczek, rękawic ochronnych, papieru jednorazowego. Ponadto przy wejściu głównym do przedszkola znajdują się maty dezynfekujące spodnią część obuwia.

11. Wychowankowie wpuszczani są do przedszkola pojedynczo przez wyznaczonego pracownika, przy zachowaniu dystansu społecznego i przestrzeganiu reżimu sanitarnego, rodzic/ prawny opiekun w tym zabezpieczeniu w środki ochrony ust i nosa, które mają na sobie do momentu zajęcia miejsc w sali przedszkolnej.

12. Do szatni wychowankowie wchodzą pojedynczo.

13. W sali podczas zajęć przedszkolnych wychowankowie nie mają obowiązku osłaniania nosa i us

 

5.3  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

1. W miarę możliwości wprowadza się organizacje pracy i jej koordynację, umożliwiającą zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola, szczególnie w przestrzeniach wspólnych i ograniczanie gromadzenia się wychowanków na terenie przedszkola, a także unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne, częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety należy bezzwłocznie umyć ręce),

3. Usuwa się przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć na bieżąco są czyszczone/dezynfekowane.

4. Wychowanek posiada własne przybory i karty pracy, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku. Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

6. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej możliwości wyjście na spacer w pobliżu przedszkola.

7. Wychowankowie korzystają z ogrodu przedszkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć zabaw ruchowych i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

9. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym wykorzystywany podczas zajęć i zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza się go przed używaniem.

10. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

 

5.4  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić w miarę możliwości, co najmniej 15m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2.

   * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, pomocniczych (ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, pomieszczeń porządkowych, higieniczno-sanitarnych np. łazienek).

Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

2. Do grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.

3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Dzieci przyprowadzane/odprowadzane są przez osoby zdrowe.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają obowiązek  

 zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców

wynoszący min.1,5 m.

7. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

  a) 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub

 b) w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

8. W miarę możliwości wprowadza się organizacje pracy, uniemożliwiającą stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci m.in. jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej, stałej sali, zapewnia się różne godziny zabaw na dworze, na przyszkolnym placu zabaw.

9. W przypadku odbywania okresu adaptacyjnego przez dziecko dopuszcza się za zgodą dyrektora możliwość przebywania na terenie placówki rodzica/opiekuna przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Dzienną ilość rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.

10. Zapewnia się organizację prac, która zapobiega stykaniu się ze sobą poszczególnych grup dzieci m.in. organizuje się różne godziny zabaw na dworze.

11. Dziecko przed rozpoczęciem pobytu w sali myje ręce. Należy dopilnować, aby dzieci robiły to także przed posiłkami, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

12. Z sal usuwa się zabawki, przedmioty, których nie można dezynfekować (pluszowe zabawki, elementy z papieru itp.).W przypadku wykorzystywania przyborów sportowych (piłki, obręcze) są one dokładnie myte i dezynfekowane.

13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

14. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

15. Sale należy regularnie wietrzyć.

16. Sprzęt na placu zabaw regularnie czyszczony/dezynfekowany.

17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych pracowników w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej tj. rękawiczki ochronne, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

18. Odbieranie/wydawanie dzieci od rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez wyznaczonego pracownika przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, tj. wyposażeniu pracownika w środki

ochrony indywidualnej, m.in: maseczki/przyłbice, rękawice ochronne.

19. W toalecie dopuszczalne jest przebywanie jednego dziecka na 2 urządzenia sanitarne
z zachowaniem dystansu odległości.

 

5.5. KONTROLA SYMPTOMÓW ZAKAŻENIA SARS-CoV-2

1. W okresie obowiązywania niniejszej procedury, do odwołania przez Dyrektora, dopuszcza się

 możliwość monitorowania temperatury ciała pracowników oraz podopiecznych Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu i osób trzecich.

2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała podopiecznego, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

3. Rodzice/opiekunowie prawni, wyrażają pisemną zgodę (załącznik nr 1) na:

 1. Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
 2. Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

3)  Aktualne nr telefonów do szybkiego kontaktu

4. Należy uzyskać zgodę pracownika wyrażoną na piśmie na w/w pomiar (załącznik nr 2).

5. Odmowa poddania się pomiarowi temperatury ciała i jego negatywny wynik może stanowić

   przyczynę odmowy wstępu na teren Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu bądź podstawę nakazania osobie badanej natychmiastowego opuszczenia terenu Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu.

6. Wprowadza się następujące zasady pomiaru temperatury ciała:

       a) pomiar odbywa się za pomocą termometru bezdotykowego, dezynfekowanego po użyciu w danej  

          grupie,

          b) pomiar przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora,

     W przypadku innego termometru niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 

      użyciu.

7. W sytuacji, gdy pracownik powziął informację, że ktoś ze współpracowników świadczących pracę,

bądź on sam może być zarażony koronawirusem, miał kontakt z
osobą/osobami podejrzaną/podejrzanymi o zarażenie koronawirusem, został poddany kwarantannie,

jest objętym nadzorem epidemiologicznym, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia

bezpośredniego przełożonego.

8. Zatajenie przez pracownika w/w informacji będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38,0°C, osoba dokonująca pomiaru zobowiązana jest natychmiast telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora, który podejmie dalsze decyzje zgodnie z Procedurami wewnątrzzakładowymi.

9. Zafałszowanie pomiaru lub zatajenie negatywnego wyniku pomiaru temperatury pracownika, będzie

 uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania podopiecznego z przedszkola. Dalsze postępowanie wg. Procedur wewnątrzzakładowych.

 

  6. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu      1. Dyrektor organizuje bezpieczne spożywanie posiłków na terenie przedszkola.

   2. Przy organizacji żywienia tj. w kuchni, zmywalni obok warunków higienicznych wymaganych

 przepisami prawa wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników m.in. wyposażenie w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

3. Posiłki rozkładane są w sali grupy  przez  pracownika obsługi.

4. Dzieci spożywają posiłki w miarę możliwości w małych grupach przy zachowaniu dystansu odległości.

5. Po posiłku w  każdej grupy wykonywane  jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60ºC lub je wyparzać.

7. Personel kuchenny zobowiązany jest ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

 7. HIGIENA, CZYSZCZENIE I  DEZYNFEKCJA  POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Należy na bieżąco dbać o czystość pomieszczeń przedszkola, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w  tym urządzeń sanitarno-higienicznych, ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

  2. Sprzątanie pomieszczeń przedszkola odbywa się codziennie po zakończonej pracy i po zakończeniu zajęć z dziećmi.

  3. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję pomieszczeń placówki, zwłaszcza bieżącą dezynfekcję toalet oraz   

  zewnętrznych powierzchni wokół budynku przedszkola.

 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
  opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia

  dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby podopieczni nie byli narażeni na  

  wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  5. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w środkach ochrony indywidualnej m.in. rękawiczki ochronne

  6. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych

  opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.

 7. Personel obsługowy zobowiązuję się do bieżącej wymiany i uzupełniania mydła i papieru toaletowego 

  w każdej toalecie tak, aby zapewnić ciągły dostęp do podstawowych środków higieny.

 8. Codzienne prace porządkowe monitoruje się ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w  

  czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych klamek, powierzchni płaskich,   

  w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, itp.

 (załącznik  nr 3).

 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się  plakaty z zasadami prawidłowego mycia

  rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

10.Na zużyte środki ochrony osobistej (maseczki) zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

 

8. ZASADY POPRAWNEGO SPRZĄTANIA:

1. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu
we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta).

2. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, tj: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych tj. podłogi, itp.

3. Do sprzątania stosuje się mopy i ścierki wielokrotnego użytku, które w czasie sprzątania muszą być często płukane. Należy również często wymieniać wodę z detergentem.

4. Dezynfekcję przeprowadzamy po myciu i osuszeniu powierzchni środkami zapewnionymi przez pracodawcę.

5. Powierzchnie dezynfekowane zostawić do wyschnięcia, nie wycierać.

6. Umyć kosz na odpady, założyć nowy worek.

7. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka.

8. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka.

9. Żadnych odpadów nie należy przesypywać.

10. Sprzęt sprzątający po użyciu należy umyć i wysuszyć.

11. Zdjąć rękawice ochronne.

12. Ręce umyć i zdezynfekować.

 

Należy zwrócić uwagę na wzmożone działania w zakresie utrzymania porządku i higieny w
szczególności: mycie i dezynfekcję newralgicznych miejsc podwyższonego zagrożenia bakteriologicznego i wirusowego. Są to miejsca częstego kontaktu z dłońmi ludzkimi: klamki drzwiowe, futryny, dozowniki płynów do mycia i dezynfekcji rąk, krany, blaty biurek, spłuczki,
a także krzesła, słuchawki telefoniczne, itp.

 

WAŻNE!

Zasady sprzątania izolatorium oraz innych pomieszczeń po kontakcie z osobą z podejrzeniem zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2:

 

1. Pomieszczenie po kontakcie z osobą z podejrzeniem zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zostaje

zabezpieczone przed wejściem osób nieupoważnionych na 48 godzin.

2. Po upływie w/w czasu personel wykonuje sprzątanie pomieszczenia zaopatrzony w środki ochrony osobistej. tj. w zakresie ochrony dróg oddechowych (maseczka ochronna/półmaski o odpowiednim stopniu ochrony tj. filtrem klasy 2 lub 3), fartuch ochronny z długim rękawem, ochrony oczu (gogle/okulary/przyłbica), ochrony rąk (rękawice ochronne).

3. Sprzątanie należy rozpocząć od wywietrzenia pomieszczenia.

4. Następnie pomieszczenie należy dokładnie umyć i zdezynfekować.

5. Używany sprzęt należy poddać myciu i dezynfekcji.

6. Środki ochrony osobistej zdjąć z zachowaniem szczególnych środków ostrożności oraz wyrzucić do przygotowanego oddzielnego worka. Worek po zawiązaniu umieszcza się w worku na odpady zmieszane, po wcześniejszym opisaniu jego zawartości.

7. Zaleca się odczekanie 72 godzin od zamknięcia worka przed przekazaniem go do odbioru.

8. Zabezpieczony worek z odpadami przechowuje się w wyznaczonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Po wykonanych czynnościach należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

 

9. PROFILAKTYKA I EDUKACJA

1.Nauczyciele wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć.

2.Wprowadza się obowiązek edukacji dzieci w zakresie:

-prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),

-mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

-mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

-prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców),

-spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko
z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

-zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

-prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

3. Zobowiązuje się pracowników do ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie

  higieny dzieci oraz zdrowia.

 

10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu. Do pracy w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 1. Pracowników informuje się, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem m.in. podwyższonej temperatury ciała tj. temperatury >38°C, uporczywego kaszlu, złego samopoczucia, trudności w oddychaniu itp. należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu o podejrzeniu wystąpienia zachorowania i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
 3. Pomiaru temperatury ciała u pracownika dokonuje się po uzyskaniu uprzedniej zgody
  wg. załącznika nr 2 niniejszej procedury.
 4. Osobą odpowiedzialną za poinformowanie o podejrzeniu wystąpienia zachorowania jest Dyrektor/ Wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba.
 5. W przypadku przejawiania niepokojących objawów choroby u pracownika należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym
  w środki ochrony osobistej, termometr oraz środki do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni.
 6. W Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu wyznacza się odrębne pomieszczenie, tj. izolatorium znajdujące się w na pierwszym piętrze w pokoju oznaczonym, wyposażonym w środki ochrony osobistej, termometr oraz środki do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni.
 7. W/w pomieszczenie należy oznakować zakazem wstępu osobom postronnym.
 8. W w/w pomieszczeniu pracownik przebywa do momentu dalszych decyzji.
 9. Po opuszczeniu w/w pomieszczenia przez osobę z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 należy pomieszczenie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Personel mający bliski kontakt z pracownikiem, z podejrzeniem wystąpienia zachorowania powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o stanie zdrowia pracownika z kryteriami oraz decyzji sanepidu.
 12. Na czas uzyskania informacji o stanie zdrowia pracownika dyrektor informuje rodziców dzieci z grupy, w której wykonywał obowiązki pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 o czasowym zawieszeniu działalności grupy i informuje o tym fakcie organ prowadzący.
 13. Dalsze działania dyrektor podejmuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 14. Pracownik po przebytej chorobie zakaźnej zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory.

 

11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

1.Procedura opracowana na podstawie Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)                                                                     

2.Procedura  zostaje udostępniona pracownikom.

3.Procedura  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

TELEFON ALARMOWY

Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu tel 601 823 685

Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi

tel. 42 644 19 04

NFZ- 800 190 590