I CEL PROCEDURY
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

II PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 1. zasad postępowania z dzieckiem chorym.
 2. objawów chorób.

III ZAKRES PROCEDURY
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz wychowanków, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.


IV DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA U WYCHOWANKA CHOROBY ZAKAŹNEJ

 1. Nauczyciel w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem m.in. podwyższonej temperatury ciała, uporczywego kaszlu, złego samopoczucia, trudności w oddychaniu itp.  niezwłocznie informuje Dyrektora.
 2. W przypadku przejawiania w/w objawów choroby należy dziecko odizolować w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu.
 3. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka po uzyskaniu uprzednio zgody rodziców/opiekunów prawnych, wg ( załącznik nr 1 ) Procedury P-01.
 4. W Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu wyznacza się odrębne pomieszczenie, tj. izolatorium znajdujące się w ciągu komunikacyjnym części administracyjnej wyposażona w środki ochrony osobistej, termometr oraz środki do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni.
 5. W/w pomieszczenie należy oznakować zakazem wstępu osobom postronnym.
 6. Dyrektor/wice dyrektor informuje Powiatową Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu
  o podejrzeniu wystąpienia zachorowania i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
 7. W w/w pomieszczeniu dziecko pod opieką opiekuna przebywa do momentu dalszych decyzji.
 8. Po opuszczeniu w/w pomieszczenia przez  dziecko z  podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 należy pomieszczenie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Pracownicy mający bliski kontakt z dzieckiem, z podejrzeniem wystąpienia zachorowania powinni zostać odsunięci od świadczenia pracy do czasu określenia stanu zdrowia dziecka oraz decyzji sanepidu.
 11. Na czas uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka dyrektor informuje pozostałych rodziców z grupy do której uczęszczało dziecko z podejrzeniem  zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 o czasowym zawieszeniu działalności grupy i informuje o tym fakcie organ prowadzący.
 12. Dalsze działania dyrektor podejmuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

TELEFON ALARMOWY

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu tel. 601 823 685
Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi tel. 42 644 19 04
NFZ- 800 190 590

Opracowała: Główny Specjalista ds. BHP
Violetta Polkowska
AKCEPTUJĄ : Przedstawiciel pracowników/Społeczny Inspektor Pracy 
Elżbieta Urban                 
ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Przedszkola nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu
Katarzyna Fontowicz